Vedení účetnictví a daňová evidence

Vedení účetnictví

Klientům nabízíme komplexní kvalifikovanou pomoc a odborné poradenství při řešení jejich problémů. Našim cílem je nacházet řešení a určit přesnou specifikaci záměru klienta. Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Vedení účetnictví poskytujeme v sídle naší společnosti pracovních dnech od 8:00 do 15:30 hod.

ADRIATOM s.r.o. zajišťuje vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva dle platných zákonů.

Jedná se zejména

  • měsíční zpracování účetnictví a mezd
  • účtování dodaných dokladů možnost okamžitého poradenství (učetního, ekonomického, daňového a legislativního charakteru), poskytované osobně, mailem nebo po telefonu.
  • informování klienta o účetní agendě
  • daňová kontrola Vašeho účetnictví (daňová uznatelnost nákladů, nabídka výhodnějších variant)
  • vyhotovování daňových přiznání souvisejících s podnikatelskou činností klienta (daň z nemovitostí, DPH, silniční daň, ….)
  • nezávislý vnitřní audit účetnitcví (zpětná kontrola formálních a věcných náležitostí účetnictví)
  • zastupování na úřadech (ZP, OSSZ, FÚ) včetně daňových kontrol, podávání přehledů a daňových přiznání jmenované úřady
  • informování o aktuálních změnách v legislativě, účetních a daňových zákonechči jiných ekonomických výhodách ( např. dotace, úvěry, apod.)

Služby daňového poradce

Našim záměrem je poskytování komplexních daňových, účetních a ekonomických služeb se zaměřením na malé a středně velké podnikatelské subjekty. Komplexní přístup spočívá v poskytnutí všech služeb v oblasti ekonomiky, účetnictví, daní, pod dohledem daňového poradce. Naší prioritou je starost o společnosti, které mají v našich prostorech umístěno sídlo společnosti a o společnosti námi založené.

Odměna za provádění předmětu služby.

Dohodnutá paušální platba za vedení účetnictví zahrnuje zaúčtování účetních dokladů/položek do účetního deníku, zpracování přiznání k DPH za příslušné období, zpracování souhrnného hlášení, běžné poštovné.
Paušální platba pro výpočet mezd činí 200,-Kč+DPH v platné výši na 1 zaměstnance. Paušální platba zahrnuje vlastní výpočet mzdy, tisk sestav, hlášení na ZP a OSSZ, běžné poštovné, potvrzení o výši příjmu, roční zúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků, ELDP.
Cena za další poskytnuté služby, neuvedené výše činí:

Paušální částka (1–50 zaúčtovaných položek) 1.500,-Kč + DPH paušál / měsíc
plus za každou zaúčtovanou položku v účetním deníku (do 1000 ks dokladů) 23,-Kč + DPH
plus za každou zaúčtovanou položku v účetním deníku (nad 1000 ks dokladů) 15,-Kč + DPH
další položky v účetním deníku (nad rámec paušálu) 23,- Kč + DPH / položka
vyhotovení dodatečného nebo opravného daňového přiznání v důsledku neúplných, opožděných nebo nesprávných údajů poskytnutých objednatelem 500,- Kč + DPH / ks
účetní závěrka + zpracování přiznání k dani z příjmu 2 000,- Kč + DPH / ks (OSVČ), 3 000,- Kč + DPH / ks (s.r.o.)
účetní závěrka + daňové výkazy, daňové přiznání zpracovává daňový poradce 2 000,- Kč + DPH / ks+ cena daňového poradce (práv. os. – 5 000,- až 20 000,- Kč, OSVČ – 2 000,- až 10 000,- Kč dle složitosti)
daňové poradenství dle náročnosti a rozmanitosti cca 1 500,- Kč + DPH / hodina
manažérské služby na klíč cca 990,00 Kč + DPH/hodina
registrace nebo zruš. registrace zaměstnavatele na ZP a OSSZ 100,- Kč + DPH / doklad
zavedení pracovníka do mzdové agendy 100,- Kč + DPH / osoba
přihláška nebo odhláška, změna na ZP a OSSZ za zaměstnance 100,- Kč + DPH / doklad
přepočítání mezd včetně opravných hlášení v důsledků neúplných, opožděných nebo nesprávných údajů poskytnutých objednatelem 500,- Kč + DPH
sepsání pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti 150,- Kč + DPH / ks
sepsání dohody o provedení práce 100,- Kč + DPH / ks
sepsání ukončení pracovního poměru 100,- Kč + DPH / ks
zastupování na úřadě ZP, OSSZ, FÚ 390,- Kč + DPH / hod

Zhotovitel vystaví objednateli fakturu na zálohovou platbu – daňový doklad se splatností k poslednímu dni v měsíci ve výši sjednaných měsíčních paušálu, dále zhotovitel vystaví objednateli fakturu-daňový doklad nejpozději k 25. dni následujícího měsíce po měsíci, za který bylo plnění dle předmětu smlouvy poskytnuto s vyúčtováním všech služeb za dané období se 14-denní splatností.